Zprostředkování pojištění prostřednictvím Volkswagen Financial Services

Společnost ŠkoFIN s.r.o. nabízí klientům možnost sjednání pojištění vozidla u vybraných pojišťoven v ČR i bez současného využívání jiné finanční služby VWFS. Pojištění je v takovém případě zprostředkováváno společností ŠkoFIN s.r.o. jako samostatným zprostředkovatelem:

Obchodní firma:ŠkoFIN s.r.o.
Právní forma:společnost s ručením omezeným
IČO:45805369
Sídlo:Pekařská 635/6, Jinonice, 155 00 Praha 5
Tel.: + 420 224 992 410
E-mail:klient@vwfs.cz
Kontaktní adresa:Evropská 866/63, 160 00 Praha 6
Web:https://www.vwfs.cz/ 
Na uvedených internetových stránkách jsou trvale k dispozici informace o společnosti ŠkoFIN s.r.o. 
Orgán odpovědný za výkon dohledu:Česká národní banka
Registrace poskytovatele finančních služeb:v registru vedeném ČNB pod LEI 529900U65M5B906YK476
registraci společnosti lze ověřit na stránkách ČNB https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB09.DIRECT_FIND?p_lang=cz
(pro vyhledávání zadejte název nebo IČO společnosti)

dále také „Volkswagen Financial Services“ nebo jen „VWFS“.

Zástupcem VWFS jako pojišťovacího zprostředkovatele při zprostředkování pojištění je:

Obchodní firma:Auto - Poly spol. s r.o.
IČO:48033758
Sídlo:Pod Harfou 904/1, 19000 Praha 9
Tel.:266 311 608
E-mail:autosalon.praha@auto-poly.cz
Registrace zprostředkovatele spotřebitelského úvěru: v registru vedeném ČNB pod LEI [kód LEI]
registraci společnosti lze ověřit na stránkách ČNB https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB09.DIRECT_FIND?p_lang=cz
(pro vyhledávání zadejte název nebo IČO zprostředkovatele)
Registrován jako:Zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru

Předsmluvní informace

VWFS nemá jakýkoliv přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech ani kapitálu pojišťovny, se kterou má být pojištění sjednáno.

Žádná pojišťovna, kterou VWFS zastupuje, nebo osoba ovládající danou pojišťovnu, nemá jakýkoliv přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech ani kapitálu VWFS, s výjimkou osoby ovládající pojišťovnu Volkswagen Versicherung AG, která má nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu VWFS, který převyšuje 10%.

Za zprostředkování pojištění je pojišťovací zprostředkovatel odměňován pojišťovnou. Pojišťovacímu zprostředkovateli přísluší od pojišťovny za sjednání pojištění podíl z vybraného pojistného. 

Klient neplatí pojišťovacímu zprostředkovateli za zprostředkování sjednání pojištění žádnou odměnu.

VWFS je oprávněna zprostředkovávat pojištění pro tyto pojišťovny:

  • Allianz pojišťovna, a.s.
  • Generali Česká pojišťovna a.s.
  • Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
  • Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
  • UNIQA pojišťovna, a.s.
  • Volkswagen Versicherung AG

Řešení stížností – informace pro stěžovatele

Reklamace a stížnosti

V případě, že budete mít jakékoli výhrady či připomínky k činnosti VWFS nebo jejího zástupce, obraťte se se svou stížností nebo reklamací na společnost VWFS jako samostatného pojišťovacího zprostředkovatele. VWFS přijímá stížnosti učiněné jakoukoli formou. Upřednostňuje se však písemná forma, včetně elektronické formy.

Stížnosti lze podat:

Podáte-li stížnost u zástupce VWFS, je zástupce povinen tuto Vaši stížnost postoupit společnosti VWFS, která rozhodne o jejím vyřízení.

Postup podávání a vyřizování stížností nebo reklamací ve společnosti VWFS se řídí Reklamačním řádem, který je uveden na internetových stránkách https://vwfs.cz/o-spolecnosti/reklamacni-rad 

Orgán dohledu

Česká národní banka vykonává dohled nad činností zprostředkovatele pojištění.

U České národní banky lze podat stížnost na činnost zprostředkovatele v oblasti podléhající dohledové činnosti ČNB, tj. i v oblasti zprostředkování pojištění. Česká národní banka však nemá pravomoc k řešení individuálního sporu mezi zprostředkovatelem a klientem. 

Českou národní banku lze kontaktovat:

  • poštou na adrese Na Příkopě 28, 115 03  Praha 1
  • telefonicky na čísle +420 224 411 111, popř. na čísle Zelené linky: +420 800 160 170
  • prostřednictvím elektronické podatelny na adrese podatelna@cnb.cz
  • prostřednictvím datové schránky s ID 8tgaiej

Bližší informace o České národní bance jsou dostupné na internetových stránkách www.cnb.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporu

Ve věcech souvisejících s neživotním pojištěním se může spotřebitel obrátit na Českou obchodní inspekci. Česká obchodní inspekce (ČOI) je subjektem zajišťujícím mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, tzv. ADR (alternative dispute resolution). Cílem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je dospět ke smírnému urovnání sporu a dohodě stran. Česká obchodní inspekce nemá pravomoc sama o předmětu sporu závazně rozhodnout nebo strany sporu k dohodě donucovat.

Návrh na zahájení mimosoudního řešení sporu musí splňovat náležitosti stanovené zákonem o ochraně spotřebitele a Pravidly pro mimosoudní řešení sporů. Návrh musí zejména obsahovat údaje o stranách sporu, vylíčení rozhodných skutečností, kterých se spor týká, a návrh řešení, jehož se navrhovatel domáhá. K návrhu musí být přiložen doklad o tom, že se spotřebitel pokusil spor vyřešit s podnikatelem přímo, a kopie dalších písemností dokládající tvrzené skutečnosti, jsou-li k dispozici. Jedná se zejména o doklad o uzavření smlouvy, kopii korespondence stran apod.

Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je možné podat písemně poštou, v elektronické podobě nebo prostřednictvím internetového formuláře dostupného na internetových stránkách https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/ 

Podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporu u ČOI je bezplatné. V rámci ADR každá ze stran sporu nese vlastní náklady sama. Úhradu nákladů vůči straně druhé požadovat nelze.

Českou obchodní inspekci lze kontaktovat:

Bližší informace o České obchodní inspekci jsou dostupné na internetových stránkách www.coi.cz.

Další informace

Další informace týkající se zprostředkování pojištění u společnosti VWFS jsou dostupné na internetových stránkách https://www.vwfs.cz/o-spolecnosti/info-pojisteni.html. Ve vztahu ke zprostředkovávanému pojištění budou klientovi při jednání o sjednání pojištění vždy poskytnuty individualizované předsmluvní informace ve formě předepsané platnými právními předpisy.