Elektronické uzavření smlouvy

Společnost ŠkoFIN s.r.o. umožňuje elektronické uzavření smlouvy o financování VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES podepsáním smluvní dokumentace v aplikaci pro digitální podpis Scrive. Smlouva o financování se i v elektronické podobě uzavírá na základě osobního jednání se zástupcem společnosti VWFS. Elektronické uzavření smlouvy není určeno pro uzavírání smlouvy bez současné fyzické přítomnosti stran a digitální podpis slouží pouze jako technický prostředek pro podepsání smlouvy. 

Při elektronickém uzavření smlouvy budete smluvní vztah uzavírat s poskytovatelem financování:

Obchodní firma:ŠkoFIN s.r.o.
Právní forma:společnost s ručením omezeným
IČO:45805369
Sídlo:Pekařská 635/6, Jinonice, 155 00 Praha 5
Tel.: + 420 224 992 410
E-mail:klient@vwfs.cz
Kontaktní adresa:Evropská 866/63, 160 00 Praha 6
Web:https://www.vwfs.cz/ 
Na uvedených internetových stránkách jsou trvale k dispozici informace o společnosti ŠkoFIN s.r.o. 

Uzavření smlouvy o financování bude zprostředkováno obchodním zástupcem společnosti VWFS:

Obchodní firma:Auto - Poly spol. s r.o.
IČO:48033758
Sídlo:Pod Harfou 904/1, 190 00 Praha 9
Tel.:266 311 608
E-mail:autosalon.praha@auto-poly.cz

Informace pro spotřebitele

Uzavření smlouvy v elektronické podobě bude provedeno digitálním podpisem návrhu smlouvy o financování v podpisové aplikaci využívané VWFS pro elektronické uzavírání smluv. Podrobný popis postupu elektronického uzavření smlouvy je k dispozici na internetových stránkách https://www.vwfs.cz/o-spolecnosti/elektronicky-podpis

VWFS si neúčtuje žádné dodatečné poplatky za elektronické uzavření smlouvy.

Uzavření smluvní dokumentace bude klientovi potvrzeno písemně v elektronické podobě zasláním potvrzení o uzavření smlouvy na emailovou adresu klienta uvedenou klientem při sjednávání smlouvy. Součástí této emailové zprávy je elektronický originál uzavřené smlouvy nebo odkaz k jeho stažení ze zabezpečeného uložiště, který je aktivní po dobu 30 dní od podpisu smlouvy. Klient je odpovědný za uložení poskytnutého vyhotovení smlouvy; VWFS klientovi další přístup k podepsané smluvní dokumentaci nezajišťuje. 

Smlouvu o financování lze elektronickým způsobem uzavřít jen v českém jazyce;

Informace vztahující se k předmětu smlouvy o financování, ceně finanční služby, způsobu úhrady a dalších podmínkách smluvního vztahu budou klientovi poskytnuty při jednání o uzavření smlouvy vždy před uzavřením smlouvy.   Podmínky smlouvy vychází z nabídky VWFS, která bude klientovi poskytnuta v rámci jednání o podmínkách finanční služby a budou klientovi podrobně vysvětleny v rámci individualizovaných předsmluvních informací poskytovaných společností VWFS v souladu s podmínkami platných právních předpisů.

Vyřizování stížností – informace pro stěžovatele

Reklamace a stížnosti

V případě, že budete mít jakékoli výhrady či připomínky k činnosti VWFS nebo jejího zástupce, obraťte se se svou stížností nebo reklamací na společnost VWFS. VWFS přijímá stížnosti učiněné jakoukoli formou. Upřednostňuje se však písemná forma, včetně elektronické formy.

Stížnosti lze podat:

Podáte-li stížnost u zástupce VWFS, je zástupce povinen tuto Vaši stížnost postoupit společnosti VWFS, která rozhodne o jejím vyřízení.

Postup podávání a vyřizování stížností nebo reklamací ve společnosti VWFS se řídí Reklamačním řádem, který je uveden na internetových stránkách https://vwfs.cz/o-spolecnosti/reklamacni-rad 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporu

Ve spotřebitelských věcech se může spotřebitel obrátit na Českou obchodní inspekci. Česká obchodní inspekce (ČOI) je subjektem zajišťujícím mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, tzv. ADR (alternative dispute resolution). Cílem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je dospět ke smírnému urovnání sporu a dohodě stran. Česká obchodní inspekce nemá pravomoc sama o předmětu sporu závazně rozhodnout nebo strany sporu k dohodě donucovat.

Návrh na zahájení mimosoudního řešení sporu musí splňovat náležitosti stanovené zákonem o ochraně spotřebitele a Pravidly pro mimosoudní řešení sporů. Návrh musí zejména obsahovat údaje o stranách sporu, vylíčení rozhodných skutečností, kterých se spor týká, a návrh řešení, jehož se navrhovatel domáhá. K návrhu musí být přiložen doklad o tom, že se spotřebitel pokusil spor vyřešit s podnikatelem přímo, a kopie dalších písemností dokládající tvrzené skutečnosti, jsou-li k dispozici. Jedná se zejména o doklad o uzavření smlouvy, kopii korespondence stran apod.

Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je možné podat písemně poštou, v elektronické podobě nebo prostřednictvím internetového formuláře dostupného na internetových stránkách https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/ 

Podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporu u ČOI je bezplatné. V rámci ADR každá ze stran sporu nese vlastní náklady sama. Úhradu nákladů vůči straně druhé požadovat nelze.

Českou obchodní inspekci lze kontaktovat:

Bližší informace o České obchodní inspekci jsou dostupné na internetových stránkách www.coi.cz.

Mimosoudní řešení sporů u smluv uzavřených on-line 

Stěžovatel – spotřebitel může spor týkající se smluvního závazku z pojistné smlouvy uzavřené on-line řešit také prostřednictvím platformy pro on-line řešení sporů provozované Evropskou komisí a dostupné na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Platformu pro řešení sporů on-line lze využít k

  • Kontaktování obchodníka za účelem přímého vyřešení sporu. Na dosažení dohody má spotřebitel 90 dní.
  • Kontaktování subjektu pro řešení sporů, který je kompetentní spor vyřešit. Na dosažení dohody o určení osoby pro rozhodnutí o sporu má spotřebitel 30 dní.

Platformu pro řešení sporů on-line lze využít pouze tehdy, pokud:

  • Klient žije v některé ze zemí EU nebo v Norsku, na Islandu či v Lichtenštejnsku.
  • Obchodník má sídlo v některé ze zemí EU nebo v Norsku, na Islandu či v Lichtenštejnsku.
  • Stížnost se týká zboží nebo služeb, které klient zakoupil přes internet.

Případ lze na platformě zahájit vyplněním formuláře dostupného na stánkách https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?consumer-question3=N&complaintType=1&event=main.complaints.new 

E-mailová adresa Volkswagen Financial Services je: klient@vwfs.cz