ETICKÝ KODEX 

Zásady chování zaměstnanců společnosti Auto - Poly spol. s r.o.

 

OBSAH

  1. 1. Obecné požadavky na chování 
  2. 2. Zamezení konfliktu zájmů a korupce 
  3. 3. Vztahy k obchodním partnerům a třetím osobám 
  4. 4. Nakládání s informacemi 
  5. 5. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
  6. 6. Ochrana a řádné užívání majetku společnosti 
  7. 7. Uplatňování zásad chování

 

  1. 1. Obecné požadavky na chování 

 

Odpovědnost za dobrou pověst zaměstnavatele 

Dobrá pověst společnosti Auto – Poly s.r.o., dále jen společnosti, je určována vystupováním, jednáním a chováním každého jednotlivého zaměstnance. Nepřiměřené chování, byť jen jednoho zaměstnance, může společnosti přivodit značnou újmu.

Každý náš zaměstnanec dbá při plnění svých úkolů a při svém vystupování na veřejnosti na to, aby nepoškozoval dobrou pověst společnosti.

Kultura řízení a spolupráce 

Každý nadřízený nese odpovědnost za své podřízené zaměstnance. Vzájemný vztah má přinést oboustranný respekt. Každý nadřízený je vzorem a je povinen řídit se ve svém jednání zejména těmito zásadami chování. Pravidelným informováním a osvětou o povinnostech a oprávněních relevantních pro pracovní prostředí podporuje nadřízený chování svých zaměstnanců v souladu s příslušnými pravidly. Vkládá důvěru do svých zaměstnanců, sjednává jasné, ctižádostivé a dosažitelné

cíle a poskytuje svým zaměstnancům jejich vlastní odpovědnost a prostor v nejvyšší možné míře. Nadřízený vnímá s uznáním výkony svých zaměstnanců. Zvláště oceňuje podané maximální výkony.

V rámci své řídící úlohy nadřízení předcházejí nepřijatelnému chování. Nesou odpovědnost za to, že v oblasti jejich odpovědnosti nedochází k porušování pravidel, kterému by se bylo dalo zabránit nebo které by se bylo dalo omezit přiměřeným dohledem.

 

2. Zamezení konfliktu zájmů a korupce

 

Konflikty zájmů 

Klademe důraz na to, aby se zaměstnanci při své pracovní činnosti nedostali do konfliktu mezi svými soukromými zájmy a zájmy společnosti. Proto je nutné důsledně předcházet všem situacím, které by mohly vést ke konfliktu zájmů. Každý zaměstnanec musí vždy, při výkonu svých pracovních povinností upřednostnit ekonomické a hospodářské přínosy pro společnost před svými vlastními.

 

3. Vztahy k obchodním partnerům a třetím osobám

 

Prosazování zájmů společnosti 

Respektujeme zásady svobody vyjadřování, zásady práva na informace, nezávislosti médií a ochrany osobních práv a řídíme se jimi. Každý náš zaměstnanec dbá na to, aby jeho vystupování a vyjadřování na veřejnosti nepoškozovalo dobrou pověst společnosti. V případě vyjádření soukromého názoru se zaměstnanec zdrží zmínky o své pozici i činnosti ve společnosti.

 

4. Nakládání s informacemi

 

Ochrana a zabezpečení dat 

Ochrana důvěrných, tajných dat a osobních údajů patří k zásadám, podle kterých utváříme vztahy ke všem svým zaměstnancům – bývalým i současným, jejich rodinným příslušníkům, uchazečům o práci, zákazníkům, dodavatelům a ostatním skupinám osob.

Osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme nebo využíváme pouze tehdy, pokud to je nutné pro stanovené a jednoznačně určené účely v souladu s právem. Dbáme na to, aby zpracování údajů bylo pro dotčené osoby průhledné a aby bylo zachováno jejich právo na informace a vysvětlení, právo na provedení opravy údajů stejně jako právo na vyslovení nesouhlasu se zpracováním, na blokování a na likvidaci údajů.

Každý náš zaměstnanec je povinen dodržovat ustanovení na ochranu osobních údajů a zákon i pravidla společnosti týkající se bezpečnosti informací a chránit před zneužitím důvěrné, tajné a osobní údaje jemu svěřené.

Zavazujeme se zajistit přiměřený standard zajištění bezpečnosti při zpracování informací. Všechny postupy při zpracování informací musejí být zabezpečeny tak, aby byla zajištěna důvěrnost, nedotknutelnost, dostupnost a prokazatelnost chráněných informací a aby se zabránilo jejich neoprávněnému internímu a externímu využití.

 

5. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

 

Neseme odpovědnost za bezpečnost a zdraví našich zaměstnanců. Zajišťujeme bezpečnost a ochranu zdraví při práci v rámci platných předpisů. Díky neustálému zlepšování pracovního života a díky rozmanitým preventivním opatřením a opatřením na podporu zdraví zachováváme a podporujeme zdraví, výkonnost a spokojenost našich zaměstnanců s prací.

Každý náš zaměstnanec přispívá k podpoře svého zdraví a dodržuje předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 

6. Ochrana a řádné užívání majetku společnosti

 

Každý náš zaměstnanec smí používat majetek společnosti pouze k pracovním účelům, pokud zvláštní úprava nepřipouští soukromé užívání.

Každý náš zaměstnanec je povinen zacházet s majetkem společnosti řádně a šetrně a chránit jej před poškozením a ztrátou.

 

7. Uplatňování zásad chování

 

Každý náš zaměstnanec dodržuje příslušné zákony a předpisy platné v jeho pracovním prostředí i interní normy a ve svém jednání se řídí hodnotami společnosti a zásadami chování. Každý náš zaměstnanec, který se nechová v souladu s pravidly, musí počítat s přiměřenými důsledky v rámci vnitřních a zákonných norem, které mohou sahat až k ukončení pracovního poměru a uplatnění nároků na náhradu škody.

Každý nadřízený zajistí, aby zaměstnanci jeho oblasti znali a dodržovali tyto zásady chování. Prvním kontaktním partnerem pro každého zaměstnance je jeho nadřízený.