(VPO) VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OPRAV NA MOTOROVÝCH VOZIDLECH

I. Vymezení pojmů
„Opravcem“ se rozumí společnost AUTO-POLY spol. s r.o. se sídlem Pod Harfou 904/1 , 190 00 Praha 9, identifikační číslo: 480 33 758 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14783 „Objednatelem“ se rozumí vlastník nebo provozovatel vozidla, uvedený v předloženém Osvědčení o registraci vozidla. 

Objednatel objednává opravu vždy na svůj účet a je povinen opravu Opravci zaplatit. Objednatel objednává opravu u Opravce osobně nebo prostřednictvím Zástupce. „Zástupcem“ se rozumí ten, kdo objednává opravu na účet Objednatele, zejména zmocněnec či zaměstnanec. 

„Zákazníkem“ se rozumí Objednatel nebo jeho Zástupce. Zákazník je vždy osoba, která „vozidlo do servisu předala“. 

„Zakázkovým listem“ se rozumí smluvní formulář Opravce, sloužící rovněž jako zápis o převzetí vozidla do opravy. Zakázkový list musí být při zadání opravy podepsán Zákazníkem a Opravcem. 

„Smlouvou“ se rozumí smlouva o opravě vozidla uzavřená mezi Opravcem a Objednatelem za podmínek upravených těmito Všeobecnými podmínkami oprav (dále jen „VPO“). Smlouvu uzavírá Zákazník s Opravcem písemně ve formě Zakázkového listu s navrhovaným předmětem plnění dle pokynu zákazníka. Každou změnu smlouvy musí Objednatel a Zákazník písemně potvrdit v souladu s těmito VPO, jinak je změna neplatná. 

„Osvědčením o registraci vozidla“ se rozumí i osvědčení o technickém průkazu (OTP). 

II. Úvodní ustanovení 

Tyto Všeobecné podmínky oprav upravují práva a povinnosti Zákazníka a Opravce při objednávání, provádění a úhradě oprav motorových vozidel v provozovnách Opravce a při nákupu náhradních dílů. Objednáním opravy akceptuje Zákazník tyto VPO. VPO se použijí na opravy objednávané podnikajícími i nepodnikajícími osobami, bez ohledu na to zda Smlouva souvisí či nesouvisí s podnikatelskou činností Zákazníka. 

III. Závaznost podpisu zakázky 

1.Majitel nebo provozovatel vozidla odpovídáza to, že každý, kdo vozidlo přiveze k opravěa učiní objednávku, je jeho oprávněnýmZástupcem. Zákazník je povinen hradit cenuopravy.

2.Zákazník je povinen při zadání opravypředložit Osvědčení o registraci vozidla aidentifikovat se.

3.Kdo objednává opravu jménem Zákazníka anedoloží písemné zmocnění nebo oprávnění,bude po předložení Osvědčení o registracivozidla zapsán do zakázkového listu jakoosoba, která „vozidlo do servisu předala“ a v případě, kdy Zákazník odmítne zastoupení,vztahují se na něj práva a povinnostiZákazníka podle těchto VPO včetněpovinnosti převzít vozidlo a uhradit cenuopravy.

4.Opravce je oprávněn odmítnout přijmout do opravy vůz, pokud osoba, která jej přistavila,nepředloží Osvědčení o registraci vozidla.

5.Opravce je oprávněn ověřit při zadávání opravy totožnost Zákazníka dle Průkazu totožnosti a v rámci zákonných limitůidentifikaci evidovat, v případě odmítnutíidentifikace není povinen přijmout vozidlo apotvrdit zakázkový list.

6.Zákazník bere na vědomí, že je povinenpředávat vozidlo do opravy vyklizené bezdalších předmětů, případně písemně upozornit Opravce na předměty ponechané azapsat je na Zakázkový list (nářadí, autorádio,cennosti, dokumenty apod.) Opravceneodpovídá za škodu na předmětech ponechaných ve vozidle, pokud nebylyzapsány na Zakázkovém listě. Zákazník nesmí ponechat ve vozidle cennosti nebo nebezpečné předměty.

7.Zákazník (Objednatel) je povinen podepsatoriginál zakázkového listu a vždy obdrží jehokopii. Dodatky či odchylky učiněnézákazníkem jsou vyloučeny.

8.Opravce je oprávněn zajistit objednané práceprostřednictvím třetích osob, jakoži provádět zkušební a převozní jízdy.

IV. Cena opravy 

1.Je-li možné z popisu Zákazníka o vadách a charakteristice chování vozidla stanovitpředběžnou cenu opravy, musí být tato cenajako předběžná uvedena v Zakázkovém listě. Cena je stanovena podle ceníku servisníchúkonů, náhradních dílů a materiáluspotřebovaného při opravě, odpovídajícískutečně provedenému dílu. Cena pracíneobsažených v ceníku musí být uvedenazvlášť. Cena díla vychází z ceníku sazebúčtovaných za hodinu, resp. normohodinupráce pro jednotlivé typy vozidel. Informacio cenách jednotlivých náhradních dílů apříslušenství na požádání poskytnoupracovníci Opravce.

2.Není-li možné při zadání opravy dle popisu závad a zběžné prohlídky vozidla stanovitpředběžnou cenu, musí být tato skutečnostvyznačena v Zakázkovém listu. Předběžnácena pak musí být písemně sdělenaZákazníkovi po dílenském ohledání stavuvozidla. Stejný postup se použije pro případ, že kromě zákazníkem uvedených vad budou zjištěny nutné opravy nad původněpředpokládaný rozsah. Zákazník je povinen sebez zbytečného odkladu písemně vyjádřit k odhadované ceně. Neodsouhlasí-li Zákazník cenu do tří pracovních dnů od vyrozumění o odhadované ceně, Opravce opravu neprovede a Zákazníkovi vzniká povinnost si vozidlo převzít. V takovém případě je Zákazník povinen uhradit Opravci provedenou demontáž, prohlídku a zpětnou montáž vozidla, případně opravy již provedené, dle původní zakázky. Pokud si Zákazník vozidlo do tří pracovních dnů od vyrozumění nepřevezme, vzniká Opravci za další dny skladování nárok na úhradu parkovného v hodnotě 300,- Kč bez DPH / den. 

3.Zákazník akceptuje změnu smlouvy přizdůvodněném navýšení ceny maximálně o 10 %. Pokud při demontáži nebo prováděníoprav Opravce zjistí, že konečná cena opravybude o více než 10 % vyšší než uvedenápředběžná cena opravy, informuje Zákazníkao nové ceně a s provedením opravy vyčká na písemné potvrzení nově stanovené cenyZákazníkem. Pokud Zákazník s navýšenímceny nevysloví do tří pracovních dnů souhlas,Opravce je oprávněn odstoupit od Smlouvy zcela nebo v rozsahu nad původní zakázku.Provedené práce, spotřebovaný materiál adíly zamontované do vozu, jejichž demontáž a další použití není možné, hradí v takovémpřípadě Zákazník a Objednatel je povinen sivozidlo z opravy převzít do tří pracovních dnů od doručení odstoupení Opravce. Parkovnépo uplynutí této lhůty hradí Zákazník.

4.Písemné/emailové sdělení, jímž Zákazníkakceptuje nově stanovenou cenu, se stává přílohou Zakázkového listu. Při převzetí vozuZákazník potvrdí nově stanovenou cenupodpisem v kolonce „Rozšíření a změna termínu zakázky“ na Zakázkovém listu, případně podpisem faktury.

V. Rozsah a provedení opravy 

1.Oprava bude provedena v rozsahu a v termínu schváleném Zákazníkem. Vychází sez popisu vady a termínu dokončení díla naZakázkovém listě. Pokud z dílenského nálezunásledně vyplyne potřeba změny dřívedohodnutého rozsahu opravy, postupuje se podle následujícího bodu.

2.Vyjde-li při provádění opravy najevo potřebaprovedení jiné nebo dodatečné opravy,upozorní Opravce na tuto skutečnost bezzbytečného odkladu písemně Zákazníka. Činí-li nově zjištěná závada vozidlo technickynezpůsobilým k provozu na pozemních komunikacích, Opravce na tuto skutečnostZákazníka upozorní. V případě změny rozsahu a pracnosti zakázky je Opravceoprávněn podle potřeby prodloužit termín, o čemž Zákazníka vhodným způsobemvyrozumí. Pokud Zákazník opravu schválí,Opravce ji provede. V opačném případěvyznačí Opravce na Zakázkový list sdělení, žeZákazník opravu neschválil.

3.Opravce je oprávněn v rámci opravy provésts vozidlem jednu nebo více zkušebních jízdv rozsahu přiměřeném prováděné opravě (popřevzetí vozidla a po provedení opravy).

4. Zákazník je povinen předem uvést do zakázkového listu, že mu má být vrácen vyměněný poškozený díl nebo součástka. Jinak tyto komponenty přenechává do vlastnictví Opravce jako použitý materiál bez hodnoty.

5. V případě, že Opravce nemůže termín dokončení dodržet v důsledku vyšší moci nebo provozní poruchy bez vlastního zavinění, informuje, pokud je to možné, Zákazníka o zpoždění a na přání mu předmět zakázky oproti zaplacení úhrady za doposud provedené výkony vydá i před dokončením. Takto vzniklé zpoždění nemá za následek vznik odpovědnosti za škodu, ani povinnosti k poskytnutí náhradního vozidla nebo
k uhrazení nákladů Zákazníka za skutečné využití vozidla z půjčovny. 

6. Odstoupí-li zákazník od podepsané zakázky a znemožní tak Opravci, aby mohl uskutečnit opravu nebo dodávku náhradních dílů, je povinen zaplatit Opravci náklady a jinou újmu, které mu vznikly, zejména náklady spojené s objednáním náhradního dílu, a to do pěti kalendářních dnů poté, co k tomu byl Opravcem vyzván.

VI. Vydání vozidla z opravy

1. Oprava bude provedena v rozsahu a v termínu schváleném Zákazníkem. Vychází se z popisu vady.

2. Zákazník je povinen převzít vozidlo z provozovny Opravce v den uvedený na Zakázkovém listě nebo v pozdější dohodnutý den.

3. K výzvě Opravce je Zákazník povinen předložit originál zakázkového listu, případně prokázat při převzetí vozidla svoji totožnost.Přebírá-li vozidlo jménem Objednatele jiný Zástupce, než který vozidlo k opravě přistavil, je povinen uvést k podpisu čitelně své jméno.

4. Zákazník je povinen potvrdit převzetí vozu podpisem na Zakázkovém listě.

5. Pokud není sjednáno jinak, probíhá převzetí předmětu zakázky od zákazníka v provozovně příjemce zakázky.

6. Nevyzvedne-li si Zákazník vozidlo z opravy do 14 dnů po dni stanoveném v Zakázkovém listě, je Opravce oprávněn účtovat poplatek za parkovné. Zároveň na Objednatele přechází riziko nahodilé škody nebo zničení vozidla.

7. Nevyzvedne-li si Zákazník vozidlo z opravy do šesti měsíců ode dne stanoveném v Zakázkovém listě, je Opravce oprávněn vozidlo prodat.

VII. Úhrada ceny opravy

1. Vozidlo bude Zákazníkovi z opravy vydáno až po uhrazení úplné ceny opravy, vyjma písemně sjednaných rámcových servisních smluv.

2. Opravce je oprávněn požadovat před uzavřením smlouvy (zakázky) přiměřenou zálohu.

3. Před vydáním vozidla Zákazník podepíše Zakázkový list a fakturu. Platbu může Zákazník provést buď na pokladně v provozovně Opravce, v hotovosti (do max. částky 200.000,-Kč), platební kartou nebo bankovním převodem.

4. Zákazník přebírající vůz z opravy na základě uzavřené servisní smlouvy hradí cenu opravy po převzetí vozidla, dle data splatnosti na faktuře. Při vydání vozidla podpisem potvrdí převzetí na Zakázkovém listu. Pokud se Zákazník dostane do prodlení se zaplacením jakéhokoli dluhu, vzniká Opravci právo na úrok z prodlení v zákonné výši.

5. Opravce může zadržet předměty, které se do jeho držení dostaly na základě zakázky, k zajištění splatného dluhu Zákazníka. Zadržovací právo lze uplatnit také kvůli pohledávkám z dříve provedených prací, dodávek náhradních dílů a jiných výkonů a dodávek, pokud mají souvislost s předmětem podnikání Opravce.

6. Pokud se použité díly, příslušenství, náhradní díly a agregáty nestaly součástí předmětu zakázky, vyhrazuje si k nim příjemce zakázky až do úplného zaplacení ceny vlastnické právo.

VIII. Záruka a odpovědnost za vady

7. Na provedené opravy a použité náhradní díly poskytuje Opravce záruku 24 měsíců. Tatáž záruka je poskytována na zakoupené náhradní díly dle uzavřené smlouvy, pokud byly odborně namontovány a užívány dle určení výrobce a v souladu s montážními pokyny výrobce pro určené vozidlo.

8. Záruka se nevztahuje na spotřební materiál, rychle spotřebovávané náhradní díly či součástky a mazadla.

9. Záruka se nevztahuje na závady a škody způsobené havárií vozidla. Záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávným užíváním vozidla (nadměrné zatížení, neodborná manipulace, neodborné opravy a nepřípustné změny včetně neautorizovaných přestaveb a tzv. tuningu).

10. Byla-li oprava provedena vadně, je Objednatel povinen vadu bezplatně odstranit v nejkratší možné době.

11. Repasované náhradní díly mají stejnou záruku. Na použití repasovaných dílů za zvýhodněnou cenu, vždy výměnou za poškozené komponenty, je zákazník předem upozorněn.

12. Práva zákazníka z vadného plnění musí být uplatněna v průběhu záruční doby uvedené v zakázkovém listu. Práva z vady se uplatňují u Opravce.

13. Je-li Opravce podle platných zákonných ustanovení povinen nahradit zákazníkovi újmu, která mu byla způsobena, odpovídá Opravce podle relevantních zákonných ustanovení. Odpovědnost Opravce se ve smyslu ustanovení § 2898 občanského zákoníku dohodou stran omezuje pouze na újmu způsobenou úmyslně a hrubou nedbalostí.

14. Výše uvedeným není dotčena případná odpovědnost Opravce při záměrném zamlčení vady, z převzetí záruky za jakost a podle ustanovení o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.

15. V případě, že dojde mezi Opravcem a Objednatelem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Objednatel podat návrh na mimosoudní řešení sporu určenému subjektu, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; www.adr.coi.cz.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Opravce je oprávněn tyto VPO kdykoliv měnit. Změna VPO se nedotýká již objednaných oprav.

2. Ustanovení těchto VPO upravují práva a povinnosti Opravce a Zákazníka, pokud není v konkrétní Smlouvě, případně v celoroční objednávce či servisní smlouvě a v Zakázkovém listě potvrzeno něco jiného.

3. Písemným vyrozuměním, písemným schválením, potvrzením apod. se v těchto VPO rozumí vyrozumění, schválení apod. učiněné písemně s podpisem nebo e-mailem.

4. Zákazník se zavazuje oznámit Opravci jakékoliv změny v adrese či jiných fakturačních údajů, při porušení této povinnosti na něho přechází riziko nahodilé zkázy a v případě prodlení s řádným a včasným převzetím vozidla hradí parkovné.

5. Otázky těmito VPO výslovně neupravené se řídí dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a řídí se právními předpisy České republiky.

6. Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Zákazníkem Opravci za účelem splnění zakázky jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dle nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), jedná se zejména o jméno, příjmení, název společnosti, adresu, datum narození a/nebo rodné číslo, telefonní číslo, údaje o
servisovaném vozidle a e-mailovou adresu. Zákazník dává Opravci na dobu 10 let svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu zakázky, využití pro marketingové a reklamní účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení a to i
prostřednictvím třetích stran (SMS zpráv) a to až do doby písemného vyjádření Zákazníka o nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Opravce.

7. Tyto Všeobecné podmínky oprav nabývají účinnosti a platnosti dne 1. 5. 2018 a nahrazují dřívější všeobecné podmínky.