VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – prodej nových vozů společnosti AUTO – POLY spol. s r.o. (dále jen „VOP“)

1.Rozsah úpravy, platnost VOP

1.1. Tyto VOP upravují vztahy mezi společností AUTO-POLY, s.r.o. IČO: 48033758, se sídlem Pod Harfou 904/1,158 00Praha 9 -Vysočany, vedená u městského soudu v Prazev oddíle C, vložce 14783 (dále je „prodávající“) a kupujícím(dále jen „kupující“), vznikající při koupi osobních a užitkovýchvozidel (dále jen „vozidlo“ či „předmět koupě“) a to v rozsahu,ve kterém nejsou odlišně upraveny písemnou dohodou nebosmlouvou mezi prodávajícím a kupujícím. Vztahy meziprodávajícím a kupujícím se řídí právem České republiky,zejména zákonem č.89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dálejen „občanský zákoník“).

2.Přijetí objednávky, uzavření kupní smlouvy

2.1. Okamžikem závazného potvrzení objednávky prodávajícím (její akceptací) vznikají mezi prodávajícím a kupujícím vzájemná práva a povinnosti. Tímto okamžikem dochází k uzavření kupní smlouvy, a to v obsahu upraveném závaznou objednávkou a jejím potvrzením (kupní smlouvou) a těmito VOP.

2.2. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí.

2.3. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že se předmět objednávky již nevyrábí nebo neprodává. V případě že tato situace nastane, prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již zaplatil zálohu, bude mu tato částka vrácena v hotovosti nebo převedena na jeho bankovní účet. Na kupní smlouvu se hledí, jako by nikdy nebyla uzavřena.

2.4. V případě, že kupující objednávku po jejím potvrzení zruší, nebo bez zákonného důvodu odstoupí od smlouvy ještě před převzetím předmětu koupě nebo jinak zabrání splnění objednávky, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10% z celkové kupní ceny předmětu plnění (kupní cena včetně DPH), jejíž výše vyplývá z kupní smlouvy. Prodávající je oprávněn započíst si nárok na smluvní pokutu proti složené záloze na uhrazení kupní ceny.

3.Záloha, Kupní cena

3.1. Kupující je povinen zaplatit zálohu dle zálohové faktury, a to v hotovosti nebo na účet prodávajícího, který je uveden v objednávce. V případě financování prostřednictvím leasingu/úvěru je kupující povinen uhradit částku odpovídající akontaci a první leasingové splátce. Pokud bude zaplacení zálohy realizováno bankovním převodem na účet prodávajícího, je za splnění této povinnosti kupujícím považován den, ve kterém byla příslušná částka připsána na účet prodávajícího. V případě nezaplacení sjednané zálohy ve stanoveném termínu je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

3.2. Zbývající část kupní ceny, včetně případného zvýšení ve smyslu níže uvedeného jednání, zaplatí kupující nejpozději k okamžiku převzetí předmětu koupě, a to hotově na pokladně, převodem na účet nebo prostřednictvím leasingu/úvěru. Zákonný limit pro hotovostní platby tímto ujednáním není dotčen.

3.3. Kupní cena předmětu koupě je stanovena na základě ceníku platného v den uzavření smlouvy.

3.4. Ke zvýšení celkové kupní ceny předmětu koupě dojde v případě, když v době mezi uzavřením kupní smlouvy a ujednaným termínem dodání dojde ke zvýšení sazby DPH vztahující se k předmětu koupě.

3.5. Dojde-li v případech uvedených v bodě 3.4. ke zvýšení celkové kupní ceny předmětu koupě o více jak 10%, má kupující právo od smlouvy odstoupit, a to písemným oznámením doručeným prodávajícímu do 10 dnů ode dne, kdy byl prodávajícím o zvýšení kupní ceny vyrozuměn.

4.Dodání předmětu koupě

4.1. Není-li dohodnuto jinak, rozumí se dodávkou přistavení vozidla na dohodnuté místo v dohodnutou dobu (dále jen „dodávka“).

4.2. Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě nejpozději do 18 týdnů od potvrzení objednávky oběma smluvními stranami. Dojde-li k překročení této dodací lhůty u vozidel se sériovou výbavou o 4 týdny a u vozidel se zvláštní výbavou o 8 týdnů, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit a prodávající má povinnost vrátit kupujícímu zaplacenou zálohu. Kupující odstupuje od smlouvy písemným oznámením doručeným prodávajícímu do 10 dnů ode dne, kdy došlo k výše specifikovanému překročení dodací lhůty.

4.3. Dodací lhůty počínají běžet od okamžiku zaplacení zálohy na kupní cenu. Zaplacením se rozumí připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího, nebo předání zálohy prodávajícímu v hotovosti.

4.4. Prodávající při nedodržení dodacích lhůt a termínů, které byly mezi prodávajícím a kupujícím výslovně dohodnuty nebo stanoveny těmito VOP, nemá vůči kupujícímu žádné povinnosti, pokud je toto nedodržení způsobeno tím, že výrobce vozidla nedodal prodávajícímu předmět koupě v dodacích lhůtách a termínech. Při nedodržení dodacích lhůt a termínů nemá prodávající vůči kupujícímu žádné povinnosti také v případě, že toto nedodržení nastalo z důvodu vyšší moci, stávky nebo nepokojů. Ve všech shora uvedených případech zůstává kupní smlouva v platnosti a kupující nemá právo od smlouvy odstoupit, avšak odpovídajícím způsobem se prodlouží lhůta pro uskutečnění příslušné dodávky. Pokud je však z výše uvedených důvodů dodávka znemožněna po dobu delší než 2 měsíce po uplynutí sjednaného termínu dodání vozidla, je od kupní smlouvy oprávněn odstoupit prodávající i kupující, a to písemným sdělením doručeným druhé straně.

4.5. Veškeré údaje o objemu, výkonu, mírách, a vahách, spotřebě pohonných hmot, provozních nákladech atd. předmětu koupě uváděné prodávajícím v kupní smlouvě, resp. Objednávce, popř. jež jsou uváděny v propagačních materiálech výrobce, jsou nezávazné a orientační a nejsou zaručením vlastností předmětu koupě.

4.6. Konstrukční změny a změny formy, odchylky od barevného odstínu, jakož i změny objemu dodávky ze strany výrobce jsou během dodací lhůty vyhrazeny a kupující s nimi souhlasí, pokud uvedenými změnami nedojde k podstatným změnám předmětu koupě, resp. Objednávky, a pokud se nejedná o změny v neprospěch kupujícího.

5.Převzetí předmětu koupě

5.1. Prodávající vyrozumí kupujícího o termínu a místě dodání předmětu koupě.

5.2. Kupující je povinen převzít předmět koupě nejpozději do 14 dnů ode dne uvedeného v tomto vyrozumění. Podmínkou převzetí předmětu koupě je uhrazení celé jeho kupní ceny. Prodávající umožní kupujícímu převzetí předmětu koupě nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne připsání celé kupní ceny předmětu koupě na účet prodávajícího, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Prodávající je oprávněn převzetí předmětu koupě kupujícím odmítnout v případě, že kupující nesplní dohodnuté platební podmínky. V případě, že kupující v uvedené lhůtě 30 dnů nesplní podmínky řádného převzetí předmětu koupě a předmět koupě proto nepřevezme, je povinen zaplatit prodávajícímu skladovací poplatek ve výši 100,- Kč za každý, byť i jen započatý kalendářní den prodlení s řádným převzetím předmětu koupě.

5.3. Smluvní strany se mohou dohodnout na prodloužení lhůty k převzetí předmětu koupě. Nepřevezme-li kupující předmět koupě ani v takto dohodnuté lhůtě, má prodávající právo od smlouvy odstoupit. V takovém případě je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10% z kupní ceny předmětu koupě. Odst. 2.4 se použije obdobně. Nárok na skladovací poplatek dle bodu 5.2. tím není dotčen. Nárok na smluvní pokutu si může prodávající započíst na uhrazenou zálohu na zaplacení kupní ceny.

5.4. Lhůta pro odběr předmětu koupě dle bodu 5.2. tohoto článku neplatí a účinky jejího nedodržení nastávají okamžitě v případě, že kupující odběr vozidla výslovně odmítne, popř. odběr nebude možný pro nesplnění dohodnutých platebních podmínek.

5.5. Převzetí vozidla potvrzuje kupující svým podpisem, u právnických osob podpisem oprávněných zástupců.

6.Nabytí vlastnického práva

6.1. Kupující se stává vlastníkem předmětu koupě jeho převzetím a zaplacením celé kupní ceny předmětu koupě.

7.Záruky

7.1.Prodávající poskytuje na závady na předmětu koupě záruku v souladu se záručními podmínkami výrobce. Tato záruka začíná běžet ode dne převzetí vozidla, který je uveden v záruční knížce.
ŠKODA AUTO, a.s. poskytuje záruku na:
-vozidlo - 2 roky bez omezení počtu ujetých kilometrů
-neexistenci vad laku - 3 roky
-neprorezavění plechů karoserie 12 let.

8.Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

8.1. Kupující, který naplňuje znaky spotřebitele dle § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „ZoOS“), má podle § 20d a násl. ZoOS právo na mimosoudní řešení sporu z kupní smlouvy týkající se vozidla. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (tedy orgánem, který takový spor je oprávněn řešit) je ve smyslu §
20e písm. d) ZoOS Česká obchodní inspekce. Internetová adresa České obchodní inspekce je http:/www.coi.cz/.

9.Závěrečná ustanovení

9.1. Kupující souhlasí se zařazením osobních údajů, uvedených v kupní smlouvě, resp. Objednávce, do marketingové databáze autorizovaného prodejce (není-li v objednávce uvedeno jinak). Tyto údaje budou použity za účelem zjištění spokojenosti zákazníků a zdokonalení nabízených produktů a služeb. Tento souhlas platí do doby jeho písemného odvolání. S údaji bude nakládáno v souladu se zákonem. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

9.2. Práva a povinnosti výslovně neupravené kupní smlouvou či těmito VOP se řídí obecně závaznými právními předpisy právního řádu České republiky.

9.3. Tyto VOP tvoří spolu s objednávkou a kupní smlouvou úplnou dohodu mezi prodávajícím a kupujícím ohledně předmětu kupní smlouvy a nahrazují veškeré předchozí rozhovory, jednání a dohody mezi smluvními stranami týkající se předmětu této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této kupní smlouvy či těchto VOP a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.

9.4. Kupní smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami. Změna kupní smlouvy v jiné než písemné formě je tímto vyloučena. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

9.5. Jestliže jakýkoliv závazek vyplývající z těchto VOP, objednávky či kupní smlouvy nebo jakékoliv jejich ustanovení (včetně jakéhokoli jejich odstavce, článku, věty nebo slova) je nebo se stane neplatným, nevymahatelným a/nebo zdánlivým, pak taková neplatnost, nevymahatelnost a/nebo zdánlivost neovlivní ostatní jejich ustanovení. Strany nahradí tento neplatný, nevymahatelný a/nebo zdánlivý závazek takovým novým platným, vymahatelným a nikoliv zdánlivým závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku.

9.6. Nevykonává-li některá ze smluvních stran jakékoli své právo dle smlouvy nebo dle VOP, neznamená takové jednání a nezpůsobuje takové jednání zánik tohoto práva. 

9.7. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2023