Informace o zpracování osobních údajů

Tímto dokumentem Vám jako správce osobních údajů – společnost Auto-Poly, s.r.o., se sídlem Pod Harfou 904/1, Praha 9, IČO: 48033758, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 14783, (dále jen „Společnost“) – poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním.

Ke zpracování dochází v rámci této činnosti:
Realizace marketingových aktivit

Účel zpracování:
Oslovování s nabídkou produktů a služeb značky ŠKODA, včetně informování o produktech, službách, akcích, soutěžích, odebírání novinek a zasílání přání k svátkům

Popis účelu zpracování:
Vaše osobní údaje jsou použity pro informování o produktech a službách ŠKODA AUTO, akcích, soutěžích, odebíraní novinek, reklamy, zasílání katalogu či zasílání přání k svátkům. Některé osobní údaje jsou použity i pro cílení výše uvedených sdělení.

Oprávnění ke zpracování:
Ke zpracování nás opravňuje souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám udělil(a). Pokud jste nám svůj souhlas neudělil(a), nebudeme pro tento důvod Vaše osobní údaje zpracovávat.
Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Identifikační údaje,
Kontaktní údaje
Popisné údaje
Obchodní profil
Technické údaje o produktu
Historie obchodování
Údaje o rodině a dalších osobách
Informace o vzájemné komunikaci a interakci
Síťové identifikátory.

Doba zpracování a archivace:
Vaše osobní údaje pro tento účel zpracováváme 5 let od udělení souhlasu, Váš souhlas následně archivujeme dalších 5 let.
Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Marketingové agentury
Pořadatele eventů
Média
Importér
Provozovatel serverů
Guest managementové agentury

Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:
Osobní údaje získáváme přímo od Vás.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace:
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

Jaká máte práva?
V rámci zpracování osobních údajů máte následující práva:
– Přístup ke zpracovávaným osobním údajům
– Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
– Oprava nepřesných či nesprávných údajů případně doplnění neúplných údajů
– Výmaz osobních údajů v případě zániku účelu nebo neoprávněného zpracování
– Omezení neboli blokaci zpracování osobních údajů
– Výpis osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe, nebo pro jiného správce
– Podání námitky proti zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování není oprávněné
– Nebýt předmětem automatizovaného rozhodování

Jak můžete uplatnit svá práva?
Pro komunikaci se Společností ohledně ochrany osobních údajů můžete využít následující kontakty:
Elektronicky: marketing@auto-poly.cz
Telefonicky: +420 266 311 608
Písemně: Auto-poly, s.r.o., Pod Harfou 904/1, 190 00 Praha 9

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
V případě dotazů směrem k ochraně osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů Společnosti e-mailem na: rak@auto-poly.cz

Možnost podání stížnosti
Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, můžete k ochraně svých práv podat stížnost u pověřence pro ochranu osobních údajů Společnosti nebo podat stížnost u dozorového orgánu:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk Sochora 27
170 00 Praha 7
Tel.: +420 234 665 111
http://www.uoou.cz